درصورتی که بخواهید روی محصولات داخل کاتالوگ شماره تلفن ، عنوان و یا متنی قرار دهید ، براحتی این کار امکان پذیر است