تفاوت فروش و بازاریابی در مارکتینگ چیست ؟

تفــاوت فــروش و بازاریابــی ایــن اســت کــه تمرکــز فــروش بــر روی مشــتری های بالقــوه است تــا آنهــا را ترغیــب و وادار بــه خریــد کنــد، در حالــی کــه بازاریابـی مســتقیما اولیـن قـدم بازاریابـی بـر ایجـاد علاقـه بـه محصـولات شـما را دارد . در ویستابوک تفاوت این دو را متوجه میشوید .

ادامه مطلب
بازاریابی با کاتالوگ دیجیتال

بازاریابی یا مارکتینگ به روش ویستابوک

بازاریابی چیست؟ بـه هـر عملـی کـه یـک شـرکت بـرای جـذب مخاطـب و معرفـی محصـول و یـا خدماتـش (از طریــق پیامرســانی) انجــام میدهــد، بازاریابــی میگوینــد . در وبسایت ویستابوک شما می توانید بازاریابی خود را داشته باشید .

ادامه مطلب