بازاریابی با کاتالوگ دیجیتال

بازاریابی یا مارکتینگ به روش ویستابوک

بازاریابی چیست؟ بـه هـر عملـی کـه یـک شـرکت بـرای جـذب مخاطـب و معرفـی محصـول و یـا خدماتـش (از طریــق پیامرســانی) انجــام میدهــد، بازاریابــی میگوینــد . در وبسایت ویستابوک شما می توانید بازاریابی خود را داشته باشید .

ادامه مطلب