بازاریابی با کاتالوگ دیجیتال

بازاریابی یا مارکتینگ به روش ویستابوک

بازاریابی چیست؟ بـه هـر عملـی کـه یـک شـرکت بـرای جـذب مخاطـب و معرفـی محصـول و یـا خدماتـش (از طریــق پیامرســانی) انجــام میدهــد، بازاریابــی میگوینــد . در وبسایت ویستابوک شما می توانید بازاریابی خود را داشته باشید .

ادامه مطلب
نوشته کاتالوگ دیجیتال

نوشتن متن روی کاتالوگ دیجیتال

روی صفحه کاتالوگ دیجیتال بنویسید و سایز و رنگ نوشته را تغییر بدهید امکان دیگر در ویستابوک نوشته ای روی صفحه کاتالوگ بنویسید برای اینکه بیننده کاتالوگ اطلاعات بیشتری از آن محصولی که در صفحه کاتالوگ دیجیتال قرارداده شده است.

ادامه مطلب