تفاوت فروش و بازاریابی در مارکتینگ چیست ؟

تفــاوت فــروش و بازاریابــی ایــن اســت کــه تمرکــز فــروش بــر روی مشــتری های بالقــوه است تــا آنهــا را ترغیــب و وادار بــه خریــد کنــد، در حالــی کــه بازاریابـی مســتقیما اولیـن قـدم بازاریابـی بـر ایجـاد علاقـه بـه محصـولات شـما را دارد . در ویستابوک تفاوت این دو را متوجه میشوید .

ادامه مطلب