اهمیت دیجیتال مارکتینگ از زبان ویستابوک

بایــد وارد حــوزه ی دیجیتــال مارکتینــگ شــوید؛ یعنــی از هــر نــوع بازاریابــی های کــه بــه صــورت آنلایــن صــورت میگیــرد، اســتفاده کنیــد.


خیلـی وقـت اسـت کـه دسترسـی بـه اینترنـت بـرای همـه مقـدور شـده است . بـر اسـاس تحقیقـات توسـط Research Pew ،میزان اسـتفاده ی بـزرگسالان از اینترنـت طـی سـه سـال گذشـته ۵ %افزایـش یافتـه و طبیعتـا پیشــرفت و نحــوه ی خریــد مــردم هــم تغییــر میکنــد؛ بــه ایــن معنــی کــه مارکتینــگ آفلایـن دیگـر آنقدرهـا هـم مؤثـر نیسـت و دیجیتال مارکتینگ موثرتر است .


سوالی که پیش می اید : مارکتینـگ یعنـی چـه؟


منظـور از مارکتینـگ، ارتبـاط بـا مخاطـب در زمـان و مـکان درسـت اســت. یعنــی در دنیــای امــروزی، بایــد بــه جایــی برویــد کــه مخاطــب زمانــش را در آن می‌‌گذرانــد: اینترنــت!


حال دیجیتال مارکتینگ ( Digital Marketing ) چیست؟ 


تلاشهـای بازاریابی که بـا اسـتفاده از دسـتگاه های الکترونیکـی و اینترنـت صـورت می پذیـرد، بازاریابـی دیجیتـال گفتــه میشــود .

بازاریابـی دیجیتـال، بـه شـما کمـک میکنـد تـا بـه مخاطبـان بیشـتری دسترسـی پیـدا کنیـد؛ بـه عـلاوه این، در مقایسـه بـا روش هـای معمول، بسـیار ارزانتـر اسـت و بـه شـما اجـازه میدهـد تـا موفقیتتـان را روزانـه انـدازه بگیریـد و هــر طــور کــه میخواهیــد هدف گــذاری کنیــد.


چهـار مـورد از مزایــای دیجیتــال مارکتینــگ :


1. میتوانیـد فقـط مشـتریان بالقـوه را، کـه بیشـتر احتمـال دارد خریـد کننـد، هـدف قـرار دهیـد.

اگــر تبلیغــی را در تلویزیــون، مجــلات و بیلبوردهــای تبلیغاتــی منتشــر کنیــد، کنترلــی روی آنهایــی کــه تبلیغــات را میبیننــد، نداریــد.
دیجیتـال مارکتینـگ بـه شـما امـکان میدهـد تـا مخاطـب خـاص را مشـخص و هدف گیــری کنیــد؛ می توانیــد پیام هــای تبلیغاتــی خــود را بــرای افــراد مشــخصی شخصی ســازی کنیــد .

2. دیجیتـال مارکتینـگ از سـایر روش هـای مرسـوم بازاریابـی ارزان تـر و به صرفه تــر اســت.

بـا اسـتفاده از دیجیتـال مارکتینـگ، میتوانیـد جایـی را کـه میخواهیـد در آن پـول خـرج کنیـد، مشـخص و کنتـرل کنیـد.
شـاید دلتـان بخواهد بـه جـای هزینه کـردن برای کمپین هــای PPC ،همــان پــول را صــرف نرم افزارهــایی طراحــی کنیــد تــا محتــوای مناســبی بـرای اینسـتاگرام بسـازید و نـرخ تبدیـل بالایـی در اینسـتاگرام داشـته باشـید.
اسـتراتژی های دیجیتــال مارکتینــگ دســتتان را بــرای تغییــرات بــاز میگذارنــد تــا هیچوقــت پولتــان را در کانالـی کـه عملکـرد مناسـب نـدارد، دور نریزیـد.

←اگــر بــرای تجارتــی کوچــک بــا بودجــه ی محــدود کار میکنیــد، میتوانیــد روی شــبکه های اجتماعــی، وبــلاگ و ســئو ( ســه اســتراتژی کــه بــا کمتریــن میــزان هزینــه، بالاتریــن ROI را ارائــه میدهنــد ) ســرمایه گذاری کنیــد.→


3. بـا اسـتفاده از دیجیتـال مارکتینـگ میتوانیـد از بزرگتریـن رقبایتـان پیشــی بگیرید.

اگــر کســب وکاری کوچــک داریــد، احتمــال رقابــت بــا برندهــای بــزرگ ، کــه بیشترشــان میلیون هــا تومــان خــرج تبلیغــات تلویزیونــی میکننــد ، برایتــان ســخت باشــد.
میتوانیــد بــا اســتفاده از بازاریابــی اینفلوئنســری در شــبکه های اجتماعــی، مخاطبـان جدیـدی جـذب کنیـد.

بسـیاری از مـردم برندهـای بـزرگ را در شـبکه های اجتماعـی دنبــال نمی کننــد، امــا حداقــل یــک یــا دو اینفلوئنســر را دنبــال میکننــد کــه محصــولات و خدمـات موردعالقه شـان را بـه مـردم معرفـی میکننـد.
اگـر مالـک و یـا کارمنـد کسـب وکار کوچـک و یـا متوسـطی هسـتید، توصیـه میکنیـم از ایـن اسـتراتژی اسـتفاده کنیـد.


4. دیجیتال مارکتینگ قابل اندازه گیری است.

 میتوانیــد دیدگاهــی جامــع و کلــی نســبت بــه تمامــی مقیاس هــای موجــود ( تعــداد لایــک، view ،کلیــک، زمــان صرف شــده در پیــج، اشــتراک گذاری ها و غیــره ) داشــته باشــید.
ایــن یکــی از بزرگ تریــن مزایــای دیجیتــال مارکتینـگ اسـت. برخـلاف بیشـتر روش هـای آفلایـن بازاریابـی، بـه بازاریاب هـا اجـازه میدهــد اطلاعــات درســت را در کوتاه تریــن زمــان بــه دســت آورنــد.

برای داشتن کاتالوگ محصولاتتان می توانید با خیال راحت در سایت ویستابوک ، کاتالوگ مد نظرتان را بسازید و یا با مشاوره از تیم ویستابوک ، ساخت کاتالوگ را به ما بسپارید . 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *