بازاریابی یا مارکتینگ به روش ویستابوک

بازاریابی چیست؟

بـه هـر عملـی کـه یـک شـرکت بـرای جـذب مخاطـب و معرفـی محصـول و یـا خدماتـش (از طریــق پیامرســانی) انجــام میدهــد، بازاریابــی میگوینــد . در وبسایت ویستابوک شما می توانید بازاریابی خود را داشته باشید .


بازاریابی دارای اهداف بلند مدت و هدف کوتاه مدت است :
←هــدف از مارکتینــگ، تولیــد محتـوا بـرای معرفـی ارزش محصولات بـه فرصتهـای فـروش میباشـد .
←اهـداف بلندمـدت حـوزه ی مارکتینـگ، بـر اسـاس اثبـات ارزش محصـول، تقویـت وفـاداری مشـتریان و در نهایـت افزایـش فـروش تعییـن میشـوند.

بـه طـور کلـی مسـئول بازاریابـی موظــف اســت کــه ایــن ســؤال را بپرســد:
مشــتری های مــا کجــا، چــه زمانــی و چگونــه میخواهنــد بــا تجــارت مــا تعامــل داشــته باشــند؟

پس برای پاسخ به این سوال موظف هستیم اهداف بازاریابی را بشناسیم .
در حقیقــت بنیادی تریــن هــدف ایــن حــوزه، جــذب مشــتری از طریــق پیام رســانی اســت.

1.بازاریابــی اینترنتــی: ایــن روش فــروش کــه از کمپیــن فــروش محصــول Excedrin الهــام گرفتــه شــد، بــه صــورت آنلایــن و بــا هــدف حضــور تجــارت در دنیــای اینترنــت گســترش یافتــه اســت.

 

2.بازاریابــی وبلاگــی: امــروزه وبلاگهــا تنهــا بــه افــراد تعلــق ندارنــد و تجارتهــا هــم میتواننــد وبلاگــی ســاخته و در مــورد صنعــت و علایــق مشــتری بنویســند تــا آنهـا را جـذب کننـد.

3 .بازاریابـی بـا شـبکه های اجتماعـی: تجارت هـا می تواننـد از فیسبـوک، اینسـتاگرام، توییتــر، لینکدیــن و شــبکه های مشــابه بــرای جــذب مخاطــب و بازاریابــی شــبکه های اجتماعـی اسـتفاده کننـد .

4.بازاریابــی چاپــی: همانطــور کــه روزنامه هــا و مجــلات روز بــه روز بیشــتر بــا قشــر مخاطــب مجــلات چاپــی آشــنا میشــوند، تجارت هــا میتواننــد بــر اســاس نیــاز از مقــالات، عکس هــا و محتواهــای مشــابهی کــه مشتریانشــان میخواننــد در جهــت بازاریابــی اســتفاده کننــد.

بازاریابی و تبلیغات

〈اگـر بازاریابی یــک چــرخ باشــد⇔ تبلیغــات یکــی از پره هــای آن اســت! 〉

بازاریابــی تمامــی مراحــل تولیــد محصــول، مطالعــه ی بــازار هــدف، توزیــع محصــول، اســتراتژی فــروش، روابــط اجتماعــی و پشــتیبانی مشــتریان را شــامل میشــود. 

محصول

فـرض کنیـم بـرای فـروش محصـول تولیـدی جدیدتـان ایـدهای داریـد. قـدم بعدی چیسـت؟ 
اگــر بی گــدار بــه آب بزنیــد و فــروش را شــروع کنیــد، موفــق نمیشــوید. بــه جــای ایـن کار بـه یـک تیـم بازاریابـی احتیـاج داریـد تـا بـازار مصـرف را مطالعـه کننـد و بـه ایـن سـؤاالت پاسـخ دهنـد :

 

↵مخاطب کیست؟
↵آیا محصول تولیدی بازار هدف مشخصی دارد؟
↵چه روشی/ پلتفرمی میتواند میزان فروش محصول را افزایش دهد؟
↵تولیدکنندگان چگونه باید محصول را بهتر کنند تا فروش بالاتری داشته باشد؟
↵گـروه کانونـی در خصـوص ایـن محصـول چـه فکـر میکننـد؟
↵چـه سـؤالات و دغدغه هایی دارند؟


بازاریابهـا از پاسـخ ایـن سـؤالات در راسـتای فهـم درسـت تقاضـا و بهبـود کیفیـت محصول اســتفاده میکننــد. گــروه کانونــی و فرم هــای نظرســنجی دو عنصــر اصلــی شــناخت نیازهــا در ایـن مرحلـه هسـتند.


حالا وقتش هست که این سوالات را از خودتان بپرسید و اگر بازاریابی شما از طریق انلاین بود و خواهان صرفه جویی در هرینه چاپ هستین ، می تونین از ویستابوک کاتالوگ دیجیتال یا مجله دیجیتال بسازین و بهترین معرفی محصول و فروش را داشته باشین .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *