تفاوت فروش و بازاریابی در مارکتینگ چیست ؟

تفــاوت فــروش و بازاریابــی ایــن اســت کــه تمرکــز فــروش بــر روی مشــتری های بالقــوه است تــا آنهــا را ترغیــب و وادار بــه خریــد کنــد، در حالــی کــه بازاریابـی مســتقیما اولیـن قـدم بازاریابـی بـر ایجـاد علاقـه بـه محصـولات شـما را دارد . در ویستابوک تفاوت این دو را متوجه میشوید .

حالا سوالی که باید پاسخ داد اینکه چگونه یک استراتژی بازاریابی و فروش مؤثر ایجاد کنم؟


شــما میدانیــد کــه چــه کســی بــه محصولات یــا خدمــات شــما علاقه منــد اســت و از نــام تـا شـماره تلفـن آنهـا را دارید ، بنابرایـن میتوانیـد اطلاعات را در اختیــار آنهــا قــرار دهیــد تــا در کســب وکار خــود بیشــتر بفروشــید.

از طــرف دیگــر، بازاریابــی تمرکــز بــر دســتیابی بــه مشــتری های بالقــوه جدیــد اســت. شـما حـدس میزنیـد کـه چـه کسـی در مخاطبـان هـدف شـما قـرار دارد . بازاریابـی روی دسـتیابی بـه علاقه مند تریـن آنهـا تمرکـز میکنـد تـا آنهـا را بــه مشــتری های بالقــوه بــرای تیــم فــروش خــود تبدیــل کنیــد.


در اینجـا چهـار نکتـه بـرای ایجـاد یـک اسـتراتژی بازاریابـی و فـروش مؤثـر آورده شـده اسـت :

1. اطمینان حاصل کنید که بازار خود را میشناسید .

ابتـدا بـرای داشـتن یـک اسـتراتژی فـروش و بازاریابـی موفـق بایـد بدانیـد کـه چـه کسـی در بــازار هــدف شماســت. بنابرایــن تیــم بازاریابــی شـما میدانـد چـه کسـی را هـدف قـرار دهـد و تیـم فـروش شـما بـازار هـدف شـما را بـه انــدازه ی کافــی درک میکنــد تــا اطلاعــات مــورد نیــاز را بــه آنهــا ارائــه دهــد. بــرای ایجــاد بــازار هدفتــان، بــه مشــتریان عــادی خــود نــگاه کنیــد. شـما بایـد اطلاعاتـی از جملـه :
سن
جنسیت
اشتغال
وضعیت خانوادگی
درآمد
عادات
خرید
سرگرمی ها
علاقه مندی ها
نقاط ضعف و…
را داشته باشید .


2 . موقعیت خود را در بازار تثبیت کنید .

پاسخ به این سوال که شـما چـه چیـزی ارائـه میدهیـد و چـرا کسـب وکار شـما بهتریـن انتخـاب اسـت؟

خـوب اسـت کـه ایـن اطلاعـات را ایجـاد کنیـد تـا تیـم بازاریابـی و فـروش شــما پیامــی ثابــت در مــورد محصــولات یــا خدمــات شــما انتقــال دهنــد. ایــن امــر بــه شــما کمــک میکنــد هویــت برنــد خــود را مشــخص کنیــد.

اپـل و مایکروسـافت نمونه هـای عالـی ایـن مفهـوم هسـتند. با مقایسه تبلیغات ان ها ، میتوانیــد ببینیــد کــه چگونــه خــود را در بــازار قــرار میدهنــد تـا توجـه مـردم را بـرای خریـد محصولاتشـان جلـب کننـد. وقتــی موقعیــت خــود را در بــازار میدانیــد، میتوانیــد از آن بــه عنــوان اهــرم فشــاری بـرای درگیـر کـردن مشـتریان بالقـوه اسـتفاده کنیـد.

وقتــی جایــگاه خــود را در بازارمیدانیــد، میتوانیــد اســتراتژی بازاریابــی مؤثرتــری ایجـاد کنیـد و بـه تیـم فروشـتان هـم کمـک میکنیـد بازارگرمـی متقاعدکننده تـری انجـام دهنـد .


3 . از صحت قیمتگذاری مطمئن شوید.

شـخصی که در حـال مـرور وبسـایت شـما اسـت ، بعـد از دیـدن تبلیغـات و خواندن برخــی از مطالــب در ســایت شــما، چشــم بــه راه نرم افــزار شــما اســت. او متوجــه میشــود کـه شـما بـرای مشـترکین جدیـد تخفیـف محـدودی در نظـر گرفته ایـد و بـا هیجـان بــرای کســب اطلاعــات بیشــتر بــا تیــم فــروش شــما تمــاس میگیــرد.

وقتــی او در مــورد قیمــت ســؤال میکنــد، تیــم فــروش قیمــت کامــل مشــتریان جدیــد را بــرای او میخوانــد.ایـن نرم افـزار تخفیـف خـورده اسـت؟ اکنـون ایـن شـخص گیـج شـده اسـت آیـا واقعـا اگـر بـا قیمت گـذاری در تیم هـای بازاریابـی و فـروش خـود هماهنـگ نباشـید، ایـن سـناریو ممکـن اسـت اتفـاق بیفتـد.

اگـر تصمیـم داریـد در قیمت هـای خـود تخفیـف اعمـال کنیـد یـا جایـزه بگذاریـد، بایـد هـم تیـم بازاریابـی و هـم تیـم فـروش خـود را مطلـع کنیـد. بـه روز نگــه داشــتن تیم هــا در مــورد هرگونــه تغییــر و قیمــت ضــروری اســت.

اگــر تیــم فــروش شـما قیمت هـا یـا اعـداد اشـتباهی را ارائـه دهـد، میتوانـد اعتمـاد مشـتریان بالقـوه را بـه کسـب وکار شـما کاهـش دهـد.


4 . هر دو تیم را در جریان بگذارید.

بـه روز نگـه داشـتن تیـم فـروش خـود در زمینـه ی قیمت گـذاری و فـروش فقـط آغـاز کار اسـت. وقتـی تیـم بازاریابـی شـما کمپین هایـی را اجـرا میکنـد، تیـم فـروش شـما بایـد بدانـد چـه نـوع کمپینـی را اجـرا میکنیـد.

برخـی از مشـتریان ممکـن اسـت بـا آنهـا تمـاس گرفتـه و از کمپین هـا صحبـت کننـد. اگـر تیـم فـروش شـما از ایـن کمپین هـا اطـاع داشـته باشـد، میتوانـد بلافاصلـه بـا اطلاعاتـی کـه مشـتری بـه آن اشـاره کـرده، ارتبـاط برقـرار کنـد.

بنابرایــن اگــر بــا تبلیغــات PPC ،فروشــی را تبلیــغ میکنیــد، تیــم فــروش شــما بایــد از آن آگاه باشـد تـا بتوانـد اطلاعات را دوبـاره تأییـد کنـد.

فــروش و بازاریابــی میتواننــد بــه ســرعت بــه یــک واحــد تبدیــل شــوند تــا بــه شــما کمــک کننــد اطلاعات بـه جـا در اختیـار مشـتریان بالقـوه قـرار دهیـد و آنهـا را بـه سـمت تبدیـل سـوق دهیـد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *